محتوای شاخص روی چه هدفی متمرکز است؟

محتوای شاخص چیست x بخوانید...